äªÂÒ ÃÕÊÍÃì· (»èÒàÇ) www.chaiyaresort.com ·Õè¾Ñ¡ËÅÑ¡ÃéÍ ÊÇÃäì¹éÍÂ æ ¢Í§¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§
   
˹éÒáá  
Ëéͧ¾Ñ¡  
µÔ´µèÍÊÓÃͧËéͧ¾Ñ¡  
á¼¹·Õè  
ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÑèÇä»  
   
 
   
Ëéͧ¾Ñ¡

Ëéͧ¾Ñ¡

Ëéͧ¾Ñ¡
ºÃÔàdzâ´ÂÃͺ

© 2006 - 2009 http://www.chaiyaresort.com/www.chaiyaresort.com All rigth reserved.
äªÂÒ ÃÕÊÍÃì· 93/8 ËÁÙè·Õè 5 µ.»èÒàÇ Í.äªÂÒ ¨.ÊØÃÒÉ®Ãì¸Ò¹Õ 84110 â·Ã 097-954-0529 , 077-280-670

© Copyright 2004 Design by AN- Design Net All rigth reserved.